o smyšleném textu

Smyšlený text: Funkce jako demonstratívní výplňový text nebo k porovnávání různých stylů písma

Smyšlený text je označením textu, který se vkládá při tvorbě publikací nebo internetových stránek jako demonstratívní text na místě pozdějšího obsahu, je označován také jako dummy nebo výplňový text. Rovněž skladatelé písní prý používají ke komponování melodií k písním výplňový text a před složením slov si ho prozpěvují. Již od 16. století sázeči běžně používají smyšlené texty.

Účelnost nesmyslného obsahu

Výplňový text se rovněž používá k demonstraci různých stylů písma a grafických úprav. V podstatě nedává žádný smysl. Na základě rozšiřování jeho funkce jako výplňový text pro grafické úpravy nabývá však jeho smyšlenost jedinečného významu, jelikož lidské vnímání je mimo jiné zaměřeno na určité jevy a opakováním je poznávat. Je-li frekvence písmen a délka slov libovolná nerozptyluje nic při posuzování vzhledu a čitelnosti různých stylů písma (typografie), jakož i rozložení textu stránky (grafická úprava nebo sazba). Proto se výplňový text většinou skládá více méně z libovolné řady slov nebo písmen. Pravidelná předloha při posuzování vzhledu neruší a styl písma se dá lépe posuzovat. Samozřejmě je ku prospěchu, když výplňový text konečnou versi alespoň trochu připomíná, aby později nenarušoval publikaci grafické úpravy.

Srozumitelnost nebo nečitelnost? To je ta otázka.

Za nejznámější výplňový text je považován Lorem ipsum, jehož začátky se datují již od 16 století. Lorem ipsum je vypracován v pseudolatinském jazyce, který zhruba odpovídá latině. Nalezneme v něm celou řadu slov které latinskym tvarům odpovídají. Také tento výplňový text je nesrozumitelný, ale rytmem připomíná většinu evropských jazyků psaných latinsky. Výhodou textu latinského původu a poměrné nesmyslnosti Lorem ipsum je, že text samotný, ale ani jeho úprava, pozorovatele nerozptyluje.

Nevýhodou je, že v latině se určitá písmena vyskytují častěji než jiná, čímž dochází k odlišnému formátování. Velká písmena se píší pouze na začátku vět, čímž Lorem ipsum například nedokáže zobrazit vlastní jména. Takto je Lorem ipsum jako pseuodotext pro španělské texty pouze omezeně vhodný. Mají-li výplňové texty sloužit k porovnávání písma, je vhodnější zvolit takové texty které mají pokud možno všechna písmena a zvláštní znaménka.

Časem vzniklo mnoho variant čitelného Lorem ipsum, Nejčastěji se jich používá jako pseudotextu. Tyto odvozeniny od klasického Lorem ipsum jsou často zábavné a vypráví krátké, veselé nebo nesmyslné příběhy.

Původ a význam Lorem ipsum textu.

Dle většiny pramenů se jako počátek Lorem ipsum považuje text Cicera z roku 45 před Kristem. Prapůvod slova „consectetur“ odhalil profesor latiny tím, že dával místa tohoto neobvyklého slova dohromady a poznal tak shodu s úryvkem díla od Cicera – De fonibus bonorum et malorum (O nejvyšším dobru a zlu), které bylo v době renesanční dostatečně známé: „Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit (...)“.(ve smyslu: „Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji, ani ji nechce získat, jednoduše proto, že je to bolest…“).Typický Lorem ipsum zní přibližně „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim (...)“.

Zdá se však, že v dnes užívaném Lorem ipsum zbyly pouze zlomky původní předlohy. Předpokládá se, že během doby byla řada písmen na různých místech přidána nebo vyškrtnuta. Proto se mezitím setkáváme s mnoha poněkud pozměněnými variacemi textu. Copyrigh – se vzhledem ke stáří textu na něj nevztahuje.

V šedesátých letech 20. století byl text znám nejenom v kruzích sazečů a reklamních grafiků, úryvky Lorem ipsum textu se používaly na sady písmen (až dlouho do osmdesátých let minulého století byla běžná a populární lepící písmena na transparentních foliích) . Verze textu se následně dodávaly k počítačovým programům DTP (Desktop-Publishing) jako PageMaker etc.

Automatické rozpoznání Lorem ipsum při formátování výtisku.

Šířením počítačů a grafických programů se smyšlený text stal populárnějším. Zatím co se dříve některé pasáže Lorem ipsum neustále opakovaly, slouží dnes Ciceros text jakožto báze mnoha smyšlených textů nebo Lorem ipsum generatorům. Na jeho základě automaticky sestaví delší úryvky Lorem ipsum nebo jiných pseudotextů.

Fráze Lorem ipsum je dnes tak rozšířená a běžná, že mnoho DTP programů je schopno výplňové texty začínající slovy Lorem ipsum sestavit. Velkou výhodou dnes je, že v elektronické sazbě fráze Lorem ipsum je rozpoznána a může tím zabránit chybnému výtisku.

Jelikož výplňový text, případně pseudotext, nemůže automatickými vyhledávači být poznán a bezvýznamné informace se nedají od smysluplných rozlišit, mají z toho některé internetové služby velký užitek: cílevědomě sestavují smyšlené texty, opatřené specifickou kombinací vyhledáváných slov, které slouží k zvýšenému přístupu přes vyhledávače. Tímto se zvýší příjmy z reklamy, které jsou na počtu zásahů na webové stránce závislé.